Prebudit' !

 

Zem je naším korábom, nespáľme ho!

Táto stránka je pozvaním konať slobodne. Sme v našej duši a svedomí pripravení vykonať niečo nezištne pre ochranu sveta, bez toho, aby sme sa tým komukoľvek zodpovedali ?

 

 

 

Rok 12 - Správa 1 - 21 december 2018 -

 

Dobrý deň !

Čo urobíme ?

V priebehu niekoľkých desaťročí sa naša Zem stala akoby dedinou. Každý sa môže dozvedieť, čo sa deje na jej druhom konci. Každý môže stretnúť obyvateľa pochádzajúceho z inej „štvrte" (krajiny, kontinentu).

Rozdiely v životnej úrovni sú často zdrojom konfliktov. Kultúrne rozdiely sú síce obohacujúce, avšak i tie bývajú zdrojom pre konflikt.

Globálne otepľovanie je pre samotnú Zem i každého z nás rovnakým nebezpečenstvom ako i my samy.Podľahnúť strachu, či zbabelosti, vie každý, nie je najlepším riešením.

Čo urobíme ?

 

 

Správa č. 2 - 2. február 2018.

 

 

Kapitulovať pred rozličnými problémami, ktoré sa dnes ľudstvu predkladajú, alebo čakať riešenie od druhých, by bolo najhoršie.

Avšak, rovnako ako na korábe v búrke, na otvorenom mori, každý má svoju úlohu. Sme solidárni. Nesieme všetci svoju časť zodpovednosti.

Namiesto toho, aby sme sa vzdávali, musíme sa chopiť našej odvahy.

 

 

Správa č.3 - 19 . marec  2019.

 

 

 

Ikeď sa zdá, že konflikty, ktorých sme vedome či nevedome súčasťou, sú neriešiteľné, a zdroje planéty sa míňajú; stále môžeme nájsť svoje vlastné zdroje, tie ktoré sú vnašom vnútri, v našej tajnej záhrade.

Všetci vsebe máme nesmierne bohatstvo.Nadišiel čas, kedy sa všetci spolu môžeme stýmto bohatstvom spojiť. Každý má prinajmenšom jeden kľúč, ktorým otvorí dvere, či nástroj, ktorým zborí múr.

Sú nás miliardy...

 

 

Správa č.4 - 2. máj 2019.

 

Meditácia

 

Spôsob, ktorým sa môžete spojiť so svojou tajnou záhradou.Prosím, najskôr si prečítajte text potichu. Ak sa cítite pripravení, môžete prejsť kmeditácii.

 

Pohodlne sa usaďte, vystrite chrbát azatvorte oči...Pomaly azhlboka dýchajte...Dýchajte pokojne až do brucha, aby sa uvoľnila vaša oblasť emócií...Dýchajte pomaly azhlboka...Ak cítite nejaké napätie, pomaly vydýchnite apritom sa sústreďte na túto oblasť, aby sa uvoľnili vaše svaly adostatočne ste si odpočinuli...Pomaly azhlboka dýchajte...S každým nádychom avýdychom sa uvoľňuje celé vaše telo...všetky vaše svaly sa uvoľňujú...viac a viac...Celé vaše telo sa uvoľňuje...vaše svaly sa uvoľňujú...viac aviac...Cítite sa stále lepšie alepšie...pomaly zabúdate na svoje telo, asústredíte sa iba na dýchanie...Vidíte prúd svetla vo vlnách prechádzať vaším telom...Sú to príjemné vlny prinášajúce uvoľnenie...Skaždou vlnou svetla sa vaše telo uvoľňuje avaše svaly odpočívajú...Tento prúd svetla prechádza celým vaším telom...vaše svaly sa postupne uvoľňujú...Od hlavy až po chrbát sa všetky vaše svaly uvoľňujú...aj svaly hrudníka avášho brucha sa uvoľňujú aodpočívajú...Nechajte tento prúd svetla prechádzať ďalej...vašími nohami až ku chodidlám, asvaly vašich nôh achodidiel sa uvoľňujú aodpočívajú...

 

Teraz budete vaše vedomie sústrediť vo vašej tajnej záhrade, vo vašom duchovnom srdci (vstrede vašej hrude)...Vytvorte si predstavu, že vaše vedomie je malá gulička svetla na úrovni vášho čela...V tejto predstave gulička svetla začne postupne klesať...klesá...klesá až na úroveň vašej hrude, azastane vjej strede...na mieste vášho duchovného centra, vášho duchovného srdca...Vaše duchovné srdce, vstrede vašej hrude, vnímajte ako púčik ruže...Na toto miesto vpredstave umiestnite guličku svetla, teda vaše vedomie aváš dych...Dýchajte vo vašom duchovnom srdci, na mieste, kde sa teraz nachádza (gulička svetla) vaše vedomie...Postupne skaždým nádychom avýdychom, vo vašom duchovnom srdci, sa púčik ruže pomaly otvára. Ruža sa postupne rozvíja aotvára stále viac a viac...

 

Vnárate sa do srdca tejto žiariacej ruže...v jej hĺbke objavujete rozľahlý priestor pokoja... pokojne dýchate...cítite sa dobre, odpočinuto, vúplnom bezpečí...Na chvíľu preciťujete tento pokoj a príjemné otvorenie...

 

Teraz...budete chvíľu premýšľať na tému tejto meditácie: Čo si myslíte obratstve? Je to téma, ktorá vás motivuje? (nechať minútu premyslenie)...Vedeli by ste byť pripravení vykonať čin, ktorým by ste obdarovali svet a ľudstvo? (nechať minútu na premyslenie)...

 

Teraz...nájdete svetlo vpodobe schodov, ktoré vás privedú na ďalšiu úroveň vedomia...Stúpate po týchto svetelných schodoch...stúpate a cítite, že sa odľahčujete,vaše obmedzenia vás opúšťajú, nechávate ich za sebou...Cítite sa ľahšie stále viac aviac...úplne pokojne...

 

Na vrchu svetelných schodov sa dostávate na ďalšiu úroveň vedomia, do prekrásnej záhrady, plnej kvetov všetkých farieb...Vstupujete do tejto záhrady amyslíte pritom neustále na čin, ktorým by ste mohli obdarovať svet...

 

Odrazu, vdiaľke zbadáte bytosť svetla... Približuje sa kvám...Otvorte jej vaše srdce, aby ste ju mohli prijať...Vtejto chvíli, bytosť svetla stojí oproti vám...Pozdravte ju apoďakujte sa za jej prítomnosť...Predstavuje sa vám ako Duch bratstva...Prihovára sa vám, aby vás inšpiroval, aby vámpomohol objaviť čin, ktorým by ste obdarovali bratstvo, vaším vlastným spôsobom...Dôverujte tomuto Duchu bratstva anechajte ho vás inšpirovať...Buďte otvorení anačúvajte mu...Čin, ktorý by ste mohli vykonať sa pred vami môže zjaviť vobraze, alebo ho môžete skôr počuť, alebo tiež cítiť...Buďte vnímaví...(nechať minútu)...Pred chvíľou ste mohli vnímať, aký čin, by ste mohli uskutočniť svojím vlastným spôsobom adarovať ho bratstvu...Poďakujte sa bytosti svetla...vidíte ju odchádzať...Nájdite opäť svetelné schody apomaly po nich zostúpte dole...(nechať chvíľu)...Vrátili ste sa na miesto, odkiaľ ste vyrazili...Ste pokojní apripravení vykonať svoju úlohu...Nechajte obrazy odísť...Uvedomte si opäť vonkajší svet...Keď sa budete cítiť pripravení, môžete znova otvoriť oči azaznamenať si svoj zážitok...

 

Práve ste sa osobne zúčastnili univerzálnej meditácie bratstva.Vnasledujúcich dňoch, týždňoch, viete, čo máte vykonať...

 

a)Túto meditáciu môžete nájsť nahratú vhudobnom fonde, kliknutím na príslušnú ikonku.

b)Tento text môžete nahrať svojím vlastným hlasom, adoprevádzať ho, ak chcete, hudbou podľa vášho výberu.

Upozornenie: časti textu písané kurzívou sa nenahrávajú.

Download this tape meditation(woman voice)

Dowbload this tape meditation (man voice)

 

 

Správa č.5 - 3. july 2019.

 

 

Vtejto meditácii sa každý mohol spojiť so svojou vnútornou bytosťou.Každý teraz už vie,čo má vykonať. Každý je teraz sám so svojím poslaním, sám so svojím kľúčom.

Zostáva nám konať, naplniť to, čo nám naše srdce poradilo učiniť.Tento čin je individuálny; nie je potrebné ho zverejňovať. Zostáva tajomstvom vsrdci každého z nás.

 

Je na každom ho uskutočniť.Odteraz bude táto stránka inaktívna až do decembra 2019.

Neprebehne žiadnie počítanie ani bilancia jej návštevníkov.

 

Buďme vnímaví na to, čo sa deje okolo vás.Odvahu!

Kolektív couragecourage.